Teknologia avuksi omaishoidossa – omaishoitajat asiantuntijoina palveluiden kehittämisessä

Sointu Senioripalvelut on osatoteuttajana valtakunnallisessa Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille -ohjelmassa (KATI). KATI ohjelma edistää uusien teknologioiden hyödyntämistä kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. KATI-ohjelmaa toteutetaan laajasti eri puolilla Suomea, Pirkanmaalla hanketta (PirKATI) hallinnoi Tampereen kaupunki. Pirkanmaan lisäksi KATI-ohjelmassa on mukana viisi muuta aluetta. KATI-ohjelman esittely on osoitteessa www.thl.fi/kati .

Soinnun osaprojektissa viedään hyvinvointiteknologiaa omaishoitoperheiden tueksi. Omaishoitajien rooli on merkittävä kotona tapahtuvassa hoidossa. Heidän tuekseen etsitään teknologiasta ratkaisuja, joilla sekä omaishoitajan että -hoidettavan kokemus turvallisesta kotona selviämisestä vahvistuisi. Omaishoitajat osallistuvat yhteiskehittämiseen näiden ratkaisujen löytämiseksi.

Projektissa haastatellaan omaishoitajia ja kartoitetaan heidän tuen tarpeitaan. Haastattelut toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan omaishoitajat ry Pionin kanssa. Haastatteluun osallistuvilla omaishoitoperheillä on mahdollisuus osallistua kuuden kuukauden mittaiseen teknologiakokeiluun, jolloin he saavat kotiinsa älyturvapuhelimen sekä palvelutarpeen mukaan etäyhteyden välityksellä vertaistukitoimintaa, kuntoutusta, palveluohjausta tai harrastetoimintaa. Soinnun henkilökunta on kokeilun ajan omaishoitoperheiden tukena teknologian käytössä ja yhdessä mietitään ratkaisuja omaishoitoperheiden tueksi.

Ranteessa kellon tavoin kulkeva älyturvapuhelin kerää tietoa käyttäjän hyvinvoinnista oppii tuntemaan käyttäjänsä normaalin vuorokausirytmin ja reagoi hyvinvoinnissa ja toimintakyvyssä tapahtuviin muutoksiin. Älyturvapuhelin voi havaita terveydessä tapahtuvia muutoksia jo ennen kuin ihminen sen havaitsee. Näin hyvinvoinnin muutoksiin pystytään reagoimaan oikea-aikaisesti. Soinnulla on jo pitkä kokemus terveysteknologiasta asumispalveluiden puolella, ja kokemuksen mukaan älyturvapuhelin lisää asiakkaan turvallisuudentunnetta. Projektista saadaan arvokasta tietoa teknologian mahdollisuudesta tukea kotona asumista. Tietoa tullaan hyödyntämään Pirkanmaan alueella ja projektin tulokset tulevat myös valtakunnallisen KATI -ohjelman käyttöön.

Projekti toteutetaan vuosina 2021–2022  Kaukaharjukeskuksessa ja Taatalakeskuksessa osana lähitoritoimintaa.