Tietosuojaseloste

HOIVAPALVELUIDEN JA KIINTEISTÖTOIMINNAN ASIAKASREKISTERIT tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan Senioripalvelut Oy
1603041-5

Tampereen Vanhuspalveluyhdisty ry
0793023-5

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteystiedot:
Nuolialantie 46 D
33900 TAMPERE

Hyvinvointi- hoiva- ja asumispalvelut:

Pirkanmaan Senioripalvelut Oy / Tiina Raiski
Nuolialantie 46 D
33900 Tampere
+358 50 593 7969
tiina.raiski@sointusenioripalvelut.fi

Kiinteistö- ja vuokraustoiminta:

Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry / Toiminnanjohtaja Jarkko Auvinen
Nuolialantie 46 D
33900 Tampere
+358 40 062 4816
jarkko.auvinen@sointusenioripalvelut.fi

2. Rekisteröidyt

Ketä rekisterissä on, esim. asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat tms.

 • Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n asiakkaat
 • Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry:n asiakkaat
 • Prospektit ja potentiaaliset asiakkaat

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella.  

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • asiakassuhteen perusteella asiakassuhteen hoitamiseen hyvinvointi- hoiva-, hoito- sekä asumis- ja kiinteistö- ja vuokrauspalvelujen tuottamisessa.
 • suostumuksen perusteella palveluista tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • yhteystiedot: asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Lisäksi kirjataan lähiomaisten yhteystiedot ja tiedot mahdollisesta edunvalvojasta.
 • asiakkuuden hoito: palvelumaksun määrittämiseen liittyviä tietoja
 • sosiaalipalvelujen järjestämiseksi vaadittavat välttämättömät tiedot.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

kati.federley@sointusenioripalvelut.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Toimitettavien tietojen tulisi sisältää tiedot tietolähteiden luonteesta (esim. onko kyseessä julkisesti vai yksityisesti ylläpidetty tietolähde, organisaation/toimialan/sektorin tyyppi ja tieto siitä, mistä tieto on peräisin (esim. EU tai ei-EU). Nimenomainen tietolähde tulisi pääsääntöisesti tarjota, jollei se ole mahdotonta.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • ne syntyvät palvelun aikana asiakkaan tekemistä ilmoituksista tai palvelujen tarpeen arvioinnin yhteydessä
 • asiakkaan henkilökohtaisessa käytössä olevan hyvinvointiteknologian keräämä hyvinvointitieto
 • asiakkaalta itseltään hänen pyytäessään yhteydenottoa, esim. nettisivujen lomakkeella

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi sopimusten tai lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Vivago Oy, Raisoft Oy, Elmo Oy, Accountor Rovaniemi, Fastroi Oy

7. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Asiakirjoilla on erilaisia säilytysaikoja. Tietojen säilyttämisessä noudatetaan lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja ja tietojen säilytystä ja hävittämistä ohjataan rekisterinpitäjän arkistointiohjeistuksella.
 • Lähitoritoiminnan kuukausiohjelman tilaajatiedot voi poistaa jokaisessa lähettämässämme kuukausiohjelma-sähköpostissa olevan linkin kautta. 

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Jokainen käyttäjä hyväksyy ”Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen” ennen käyttöoikeuksien saamista. Pääsy henkilötietoihin on vain siinä laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Asumispalvelujen asiakkailla on käytössään fysiologisia hyvinvointitietoja keräävä hyvinvointikello ja siihen järjestelmä (Vivago): Vivago-järjestelmä mittaa käyttäjän aktiivisuutta, liikettä, unen määrää sekä laatua. Automaattiset muistutukset ja hälytykset merkittävistä voinnin muutoksista auttavat hoitohenkilöstöä reagoimaan nopeasti ja suuntaamaan resurssit niitä tarvitseville.