Hankkeet

Sointu Senioripalvelut vie ikäihmisten palveluja rohkeasti ja ennakkoluulottomasti eteenpäin. Olemme saaneet hyviä yhteistyökumppaneita tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joita olemme toteuttaneet yhdessä Tampereen kaupungin, muiden palveluntuottajien tai eri alojen tutkijoiden ja oppilaitosten kanssa. Haluamme jatkossakin olla mukana hankkeissa, joissa rohkeasti kehitetään tulevaisuuden palveluja ikäihmisten yksilöllisiin tarpeisiin.

Tällä sivulla pääset tutustumaan Soinnun menneisiin ja nykyisiin hankkeisiin.

Käynnissä olevia hankkeita

Omaishoitoperheen tukeminen hyvinvointiteknologian avulla

Uusien teknologioiden hyödyntämistä kotona asumisessa edistetään valtakunnallisessa KATI-ohjelmassa ja eri puolilla Suomea. Pirkanmaalla PirKATI-hankkeessa on käynnissä yli kaksikymmentä kehittämisprojektia, joista yksi on Tampereen Vanhuspalveluyhdistyksen toteuttama. Projekti keskittyy omaishoitoperheen tukemiseen hyvinvointitietoa keräävän palveluratkaisun ja etäyhteysalustan avulla.

Omaishoitoperheet kokeilevat palvelukokonaisuutta, johon kuuluu hyvinvointitietoa keräävä Vivago-laite, käytön tuki ja palveluohjaus. Asiakkaan hyvinvointitietoa kerätään omaishoitajan käyttöön ja samalla perhe saa tukea hyvinvointitiedon tulkintaan. Tärkeä osa pilotoitavaa palvelukokonaisuutta on perheelle tarjottava palveluohjaus. Hyvinvointirannekkeen lisäksi perheillä on käytössä Vooler-etäyhteysalusta, jonka avulla on mahdollisuus vastata omaishoitoperheiden palvelutarpeisiin myös etäpalveluilla.

Tutustu PirKATI-hankkeeseen ja sen osaprojekteihin Innokylän sivuilla.

Kulttuurilähetteellä iloa ja sisältöä elämään

Tampereen kulttuurilähete-kokeilussa ohjataan sosiaalisuutta ja uutta elämänsisältöä tarvitsevia yli 60-vuotiaita tamperelaisia kulttuurilähetteellä Kuuselan lähitorin toiminnan piiriin. Kulttuurilähetteen voi saada Hatanpään terveysasemalta terveydenhuollon ammattilaiselta. Lähete on maksuton.

Lähete voidaan antaa henkilölle, joka on yksinäinen tai jolla on suurista elämänmuutoksista tai mielenterveydestä johtuvia haasteita. Niitä voivat aiheuttaa muun muassa muutto uudelle paikkakunnalle, eläkkeelle siirtyminen, sairastuminen tai leskeksi jääminen. 

Kulttuurilähetteen saanut ohjataan Kuuselan lähitorille, jossa hän keskustelee palveluohjaajan kanssa itseään kiinnostavasta toiminnasta. Kuuselan lähitorilla voi osallistua esimerkiksi keskustelu-, liikunta-, kädentaito-, taide- ja musiikkiryhmiin sekä erilaisiin tapahtumiin, esityksiin ja luentoihin paikan päällä tai etänä.

Kulttuurilähetteestä kerätään kokemuksia vuoden 2022 ajan Kuuselan lähitorilla. Tavoitteena on, että kulttuurilähete saataisiin käyttöön kaikilla lähitoreilla. Kulttuurilähete Tampereen kaupungin sivuilla. 

Virkeät ikämiehet

Tamperelaisen hankkeen tavoitteena on, että yhä useamman eläkeikäisen miehen ruokailutottumukset ja liikunta tukevat terveyttä ja miesten kokemus hyvinvoinnista ja osallisuudesta kohentuu. Nääsville ry:n koordinoima ”Virkeät ikämiehet – vireyttä elämään ruuasta ja liikunnan digitalisaation avulla” -hanke on osa STEA:n vuonna 2018 käynnistynyttä ”Elämänote” -ohjelmaa. Sointu Senioripalvelut on mukana hankkeen toteuttamisessa.

Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi – SoWell

Tampereen yliopistossa käynnistyi vuonna 2018 ikääntyvän väestön hyvinvointiin keskittyvä tutkimushanke ”Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi” (SoWell). Sointu Senioripalvelut on tehnyt yhteistyötä SoWell-hankkeen kanssa, jonka aineistoa on kerätty muun muassa tutkijoiden tekemissä keskusten asukkaiden ryhmähaastatteluissa.

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää, miten vanhat ihmiset itse näkevät vanhenemisen ja hyvinvoinnin suhteen. Tavoitteena on tuottaa sosiaalisesta hyvinvoinnista uutta tietoa, jota kunnat, järjestöt ja muut toimijat voivat käyttää ikäihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Lue julkaisu: Pirhonen, J., Tuominen, K., Jolanki, O., & Jylhä, M. (2019). Hyvinvointi vanhuudessa – valmistautumista, sopeutumista, luopumista ja hyväksymistä. Gerontologia, 33(3), 105–120. https://doi.org/10.23989/gerontologia.79424

Menneet mutta menestyneet hankkeet

HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

HIPPA-hanke tarjoaa yrityksille älykkään asumisen ratkaisujen tuottamista yhteisissä kehittelyprosesseissa. Näissä prosesseissa voivat olla osapuolina yritykset, kaupungit ja ammattikorkeakoulut sekä palveluasumisen asukkaat ja kotona asumiseen tukea tarvitsevat ja heidän läheisensä. HIPPA-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sointu Senioripalvelut toimii hankkeessa testausympäristönä.

Hippa-hankkeen kautta saimme kokeiltavaksi esimerkiksi Medeka Oy:n reittiohjelmiston, jossa kuntoilulaitteeseen yhdistetään upeita luontoreittejä ja kaupunkikohteita eri puolilta maailmaa. Reittiohjelmisto on kokeiltavana Kuuselan lähitorin asiakkailla. Kuuselan hyvien kokemusten innostamana Sointu Senioripalvelut aikoo hankkia laitteen asiakkaiden käyttöön myös muihin keskuksiinsa.

”Oikein hyvä! Huonolla säällä erinomainen lenkkivaihtoehto. Kauniit maisemat ja vaihtelevat muut reittivalinnat.”

”Erittäin mukava! Ei huomaa ajan kulua.”

”Kiva seurata tv-kuvaa. Reeni menee paljon mukavammin. Hyvä!”

Virtuaalinen elämyslääke – luovaa osaamista sote-alalle

Tampereen ammattikorkeakoulun ”Virtuaalinen elämyslääke – luovaa osaamista sote-alalle” on valtakunnallinen hanke, joka vastaa luovien alojen nopeaan rakennemuutokseen sekä sote-alan ajankohtaisiin kehittämistarpeisiin. Kaikki PSP:n toimipisteet osallistuivat hankkeen elämyspilottien – VR-lasien, Elo-olympialaisten, 360-videon ja E-pelin – toteuttamiseen.

Pilotit onnistuivat erinomaisesti, esimerkiksi osa Soinnun asukkaista toivoi VR-laseja jatkuvaan käyttöön. Hankkeen avulla kerättiin tärkeää tietoa teknologian soveltamisesta ikäihmisille, kun TAMK:in opiskelijat keräsivät asukkaiden kokemuksia ja ajatuksia pilottikokeiluista.

Ikäystävällinen Hervanta

”Ikäystävällisen Hervanta” -kehittämishanke oli osa ympäristöministeriön koordinoimaa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa. Valtakunnallisen ohjelman toimenpiteet liittyivät asuntokannan korjaamiseen, asumisratkaisujen ja asuinalueiden kehittämiseen ikääntyneiden tarpeisiin sekä asumista tukevien palvelujen vahvistamiseen.

Hankkeessa Hervannan Keinupuistossa mallinnettiin ja toteutettiin ikäystävällistä palvelu- ja asuinaluetta. Toimenpiteet kohdistuivat asuinympäristöön ja asumiseen sekä ikääntyneen väestön toiminta- ja osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen. Sointu Senioripalvelut koordinoi hanketta, ja se toteutettiin yhdessä ympäristöministeriön, Tampereen kaupungin ja Tampereen Kotilinnasäätiön kanssa. Hankeraportti on julkaisuarkisto Valtossa.

Rose-hanke

Tampereen yliopistonRobotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus” (ROSE) ‐hankkeessa tutkittiin, kuinka palvelurobotiikan edistysaskeleet mahdollistavat tuotteiden ja palvelujen innovoinnin sekä hyvinvointipalvelujen uudistumisen erityisesti ikääntyvän väestön tarpeisiin. Soinnussa hanke toteutui Kuuselakeskuksessa vuonna 2019, ja siinä testattiin kuljetusrobotiikkaa kerroksen ruuanjakelussa.

Ota yhteyttä

Soita meille arkisin klo 9–15

050 9130 278

Lähetä sähköpostia

info@sointusenioripalvelut.fi

Seuraa meitä somessa