”Tuntuu, että teknologian käyttöönotto on tuonut turvaa”

Yhdessä omaishoitoperheiden kanssa on saatu hyviä kokemuksia kotona asumista tukevan teknologian käytöstä. Sointu Senioripalvelujen toteuttamassa projektissa etsittiin ratkaisuja, joilla sekä omaishoitajan että -hoidettavan kokemus turvallisesta kotona selviämisestä vahvistuisi. Omaishoitajien kanssa toteutettu yhteiskehittäminen on osa valtakunnallista KATI-ohjelmaa (*).

”Tuntuu, että teknologian käyttöönotto on tuonut turvaa.”

Näin totesi eräs kokeilun osallistujista. Hankkeessa on kehitetty hyvinvointia ja kotona asumista tukeva palvelukokonaisuus. Sen tavoitteena on säilyttää mahdollisimman pitkään omaishoitoperheiden kokemus kotona asumisen turvallisuudesta ja tukea kotona pärjäämistä.

Palvelukokonaisuus pohjautui haastatteluihin, joissa selvitettiin omaishoidon kuormittavuutta, elämänlaatua ja tunnistettuja palvelutarpeita. Projektiin osallistuneet perheet saivat kuuden kuukauden ajaksi käyttöönsä Vivago-ratkaisun, johon kuului Vivago Domi POINT -tukiasema, Vivago CARE -ranneke ja Vivago MOBILE -sovellus. Vivago-ratkaisu välitti tietoa omaishoidettavan hyvinvoinnista ja teki automaattisia hälytyksiä omaishoitajan puhelimeen. Hyvinvointirannekkeella omaishoidettava voi myös tehdä painikehälytyksiä omaishoitajan puhelimeen.

Projektin työntekijät auttoivat omaishoitoperhettä hyvinvointitiedon tulkitsemisessa. Hyvinvointitiedon perusteella seurattiin ja tunnistettiin perheen palvelu- ja hyvinvointitarpeiden muutoksia ja tehtiin yhteistyötä muiden perheelle palveluja toteuttavien tahojen kanssa.

Perheiden käytössä oli myös Vooler etäyhteysalusta, jonka avulla onnistui osallistuminen myös lähitorien tarjoamiin etäpalveluihin. Omaishoitoperheellä oli käytössään internetyhteydellä varustettu laite, kuten tietokone, älypuhelin, tabletti tai älytelevisio, ja silloin esimerkiksi lähitorin palveluohjaus, seniorineuvolan tai fysioterapeutin ohjaus tai muistia kuntouttava musiikkitoiminta olivat perheen käytettävissä kotoa käsin.

Kokeilun tulokset

NPS-luku kuvaa asiakaskokemusta ja palvelun käyttäjän valmiutta suositella käyttämäänsä palvelua. Projektin palvelukokonaisuutta kuvaavaksi NPS-luvuksi saatiin 25, eli hyvä. (kysymys: suosittelisitko palvelua ystävällesi, asteikko -100 … 100).

Turvallisuuden tunne lisääntyi, jos asiakas ymmärsi rannekkeen tarkoituksen. Omaishoidettavien hyvinvointi koheni, kun saatiin myönteisiä muutoksia unenlaatuun ja vuorokausirytmiin. Hyvinvointitieto auttoi reagoimaan omaishoidettavan tarpeisiin oikea-aikaisesti, lisäsi omaishoidettavan kuntoilumotivaatiota sekä toimi päätöksenteon tukena asumispalveluihin siirryttäessä. Omaishoitajat olivat kiinnostuneita hyvinvointitiedoista. He kokivat toimintamallin soveltuneen heille hyvin ja lisänneen teknologian käytön valmiuksia.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että palvelukokonaisuuteen liitettynä teknologiaa voidaan käyttää tietoon perustuvan reagoinnin tukena, ehkäisemään omaishoidettavan toimintakyvyn heikkenemistä ja raskaampien palveluiden tarvetta. Toisaalta sitä voidaan hyödyntää tukemaan oikea-aikaista palveluasumispäätöstä, mikä vähentäisi ensiavun kuormitusta. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet voivat halutessaan hyödyntää tätä palvelukokonaisuutta, sillä toimintamalli ja kehittämisen polku on kaikkien saatavilla Innokylässä: Omaishoidon tukeminen teknologian avulla | Innokylä (innokyla.fi)

(*) Valtakunnallinen Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille -ohjelma (KATI). KATI ohjelma edistää uusien teknologioiden hyödyntämistä kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. KATI-ohjelmaa toteutetaan laajasti eri puolilla Suomea, Pirkanmaalla hanketta (PirKATI) hallinnoi Tampereen kaupunki. Pirkanmaan lisäksi KATI-ohjelmassa on mukana viisi muuta aluetta. KATI-ohjelman esittely on osoitteessa www.thl.fi/kati .